Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 02 | 01 ms
[340839]  Show Record 

Folk customs at traditional chinese festivities / compiled by Qi Xing ; translated by Ren Jiazhen ; il. by Yang Guanghua. - Beijing : Foreign Languages Press, . - v, 125 p.
Descritores: Usos e costumes | China
Cota: 39(510)/QI|FO
[357147]  Show Record 

Gufeng Minsu / Qi Xing. - Hong Kong : Shangwu Yinshu Guan, . - 217 p.
Descritores: Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO

123movies