Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 14 | 16 ms
[360199]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Lilun Piping Shi / Min Ze. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 2 v.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82(091) CHI MIN|FO
[357562]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Lilun Cidian / Zhao Zecheng. - Jilin : Edições de Literatura e História de Jilin, . - 648 p.
Descritores: Literatura | Dicionário | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[359675]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Lilun Cidian / Zhao Zecheng. - Jilin : Edições de Literatura e História de Jilin, . - 648 p.
Descritores: Literatura | Dicionário | China
Cota: 030 CHI ZHA|FO
[360168]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Piping Lunwen Ji / Huang Haizhang. - Changsha : Sociedade de Livros Yuelu, . - 249 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82 CHI HUA|FO
[372621]  Show Record 

Zhongguo Gudai Huihua Lilun Fazhan Shi / Ge Lu. - Shanghai : Edições de Belas Artes do Povo de Shanghai, . - 193 p.
Descritores: História | Pintura | China
Cota: 75 CHI GE|FO
[355144]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Shi / Liu Cunren. - Taibei : Zhuangyan Chubanshe, . - 332 p.
Descritores: História | Taiwan
Cota: 82(091) CHI LIU|FO
[357301]  Show Record 
Faduldade de Chinês da Universidade de Beijing
Zhongguo Wenxue Shi / Faduldade de Chinês da Universidade de Beijing. - Beijing : Renmin Wenxue Chubanshe, . - 2 v.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357355]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Jian Shi / Xu Zongcai. - Beijing : Beijing Yuyan Xueyan, . - 218 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[360039]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Shi Erbai Sishi Ti / Zhu Qikai. - Shandong : Edições da Literatura e Arte de Shandong, . - 685 p.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 82(091) CHI ZHU|FO
[360217]  Show Record 

Zhongguo Xiandai Wenxue Shi Jianbian / Tang Tao. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 584 p.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 82(091) CHI TAN|FO
[370141]  Show Record 
Zhongguo Wenxue Shi. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 320-709 p.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 82 CHI ZHO|FO
[372306]  Show Record 
Grupo de Compilação da História da Literatura da China do Instituto da Literatura da China da Academia de Ciências da China
Zhongguo Wenxue Shi / Grupo de Compilação da História da Literatura da China do Instituto da Literatura da China da Academia de Ciências da China. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 3 v.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82 CHI ZHO|FO
[372612]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Shi Wenda / Cao Chuji. - Guangdong : Edições do Povo de Guangdong, . - 320 p.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82 CHI CAO|FO
[372765]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Shi / You Guo'en. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 4 v.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82 CHI YOU|FO