Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 52 | 17 ms
 Ir para 
 
12 >
[366853]  Show Record 
H. K. United Arts Entertaiment Co. Ltd.
Zhongguo Difang Xiqu Zhan / H. K. United Arts Entertaiment Co. Ltd.. - Hong Kong : H. K. United Arts Entertaiment Co. Ltd., . - 116 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 782 CHI ZHO|FO
[366854]  Show Record 
H. K. United Arts Entertaiment Co. Ltd.
Zhongguo Difang Xiqu Zhan 1987 / H. K. United Arts Entertaiment Co. Ltd.. - Hong Kong : H. K. United Arts Entertaiment Co. Ltd., . - 128 p.
Descritores: Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 782 CHI ZHO|FO
[354580]  Show Record 
Zhongguo Difang Xiqu Jicheng. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 2 v.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI ZHO|FO
[357143]  Show Record 
Zhongguo Difang Xiqu Jicheng (Jiangsu Sheng Juan). - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 1272 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[354852]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Yu Zhongguo Zongjiao / Zhou Yude. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 202 p.
Descritores: Música | Artes do espectáculo | China
Cota: 782:299.51 CHI ZHO|FO
[354340]  Show Record 
Óperas de Hebei
Hebei Difang Xiqu Jumu Xuan / Gabinete de Estudo de Teatro e Óperas de Hebei. - Shijiazhuang : Huashan Wenyi Chubanshe, . - 364 p.
Descritores: Artes do espectáculo | Usos e costumes | China
Cota: 782 CHI HEB|FO
[354431]  Show Record 
Guangxi Difang Xiqu Shiliao Huibian. - Guangxi : Zhongguo Xiqu Zhi, . - 135 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI GUA|FO
[354432]  Show Record 
Guangxi Difang Xiqu Shiliao Huibian. - Guangxi : Zhongguo Xiqu Zhi, . - 195 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI GUA|FO
[354433]  Show Record 
Guangxi Difang Xiqu Shiliao Huibian. - Guangxi : Zhongguo Xiqu Zhi, . - 168 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI GUA|FO
[354434]  Show Record 
Guangxi Difang Xiqu Shiliao Huibian. - Guangxi : Zhongguo Xiqu Zhi, . - 284 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI GUA|FO
[354458]  Show Record 
Guangxi Difang Xiqu Shiliao Huibian. - Nanjing : Zhongguo Xiqu Zhi, . - 251 p.
Descritores: História | China
Cota: 782(091) chi gua|FO
[354504]  Show Record 
Guangxi Difang Xiqu Shiliao Huibian. - Nanning : Zhongguo Xiquzhi Guangxijuan, . - 168 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI GUA|FO
[354562]  Show Record 
Shanxi Difang Xiqu Huibian. - Shanxi : Shangxisheng Wenhuaju Xiju Gongzuo Yanjiushi, . - 663 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI SHA|FO
[354579]  Show Record 

Difang Xiqu Xuanbian / Wang Shenzhai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 168 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI WAN|FO
[356764]  Show Record 
Difang Xiqu Xuanbian. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 168 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356765]  Show Record 
Difang Xiqu Xuanbian. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 178 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356766]  Show Record 
Difang Xiqu Xuanbian. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 164 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356767]  Show Record 
Difang Xiqu Xuanbian. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 239 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356768]  Show Record 
Difang Xiqu Xuanbian. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 253 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356773]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais de Departamento de Cultura de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Xuanbian / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais de Departamento de Cultura de Shanxi. - Beijing : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 326 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357064]  Show Record 

Huadong Difang Xiqu Congkan (28) / He Shumin, Shi Jiao'en. - Shanghai : Xin Wenyi Chubanshe, . - 102 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357072]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Huibian / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 664 p.
Descritores: Teatro | Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357073]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Huibian (2) / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 611 p.
Descritores: Teatro | Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357074]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Huibian (3) / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 351 p.
Descritores: Teatro | Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357075]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Huibian (4) / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 434 p.
Descritores: Teatro | Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357076]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Huibian (5) / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 603 p.
Descritores: Teatro | Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357077]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Huibian (6) / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 611 p.
Descritores: Teatro | Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357078]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Huibian (7) / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 473 p.
Descritores: Teatro | Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357079]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Huibian (8) / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 584 p.
Descritores: Teatro | Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357080]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Huibian (9) / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 663 p.
Descritores: Teatro | Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357081]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Huibian (10) / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 565 p.
Descritores: Teatro | Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357082]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Huibian (11) / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 663 p.
Descritores: Teatro | Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357083]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Huibian (12) / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 627 p.
Descritores: Teatro | Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357084]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Huibian (13) / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 533 p.
Descritores: Teatro | Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357085]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Huibian (14) / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 572 p.
Descritores: Teatro | Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357091]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Huibian (2) / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 611 p.
Descritores: Teatro | Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357092]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Huibian (5) / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 603 p.
Descritores: Teatro | Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357115]  Show Record 

Shandong Difang Xiqu Juzhong Shiliao Huibian / Li Zhaobi, Ji Genyin. - Jinan : Shandong Renmin Chubanshe, . - 382 p.
Descritores: História | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357119]  Show Record 
Guangxi Difang Xiqu Shiliao Huibian. - Nanning : Zhongguo Xiquzhi Guangxijuan, . - 135 p.
Descritores: Teatro | Ópera | História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357120]  Show Record 
Difang Xiqu Xuanbian. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 239 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357122]  Show Record 
Difang Xiqu Xuanbian. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 164 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357123]  Show Record 

Difang Xiqu Xuanbian / Wang Shenzhai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 168 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357124]  Show Record 
Difang Xiqu Xuanbian. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 178 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357125]  Show Record 
Difang Xiqu Xuanbian. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 20 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357127]  Show Record 
Difang Xiqu Xuanbian. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 253 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357128]  Show Record 
Guangxi Difang Xiqu Shiliao Huibian. - Nanning : Zhongguo Xiquzhi Guangxijuan, . - 195 p.
Descritores: Teatro | Ópera | História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357139]  Show Record 
Difang Xiqu Ji. - Beijing : Yishu Chubanshe, . - 211 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357484]  Show Record 
Difang Xiqu Xuanbian. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 239 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357485]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais de Departamento de Cultura de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Xuan / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais de Departamento de Cultura de Shanxi. - Shanxi : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 326 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[359597]  Show Record 
Difang Xiqu Xuanbian (4). - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 239 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI DIF|FO

123movies