Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 43 | 14 ms
[356902]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (11) / Liu Siqi. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 264 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[354629]  Show Record 

Xiqu Yinyue Yanjiu / He Wei. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 507 p.
Descritores: Música | Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI HE|FO
[354865]  Show Record 

Xiqu Yinyue Yanjiu / Xia Ye. - Shanghai : Shanghai Wenyi Chubanshe, . - 148 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 78.01 CHI XIA|FO
[354869]  Show Record 

Zhongguo Gudian Xiqu Yanjiu Ziliao Suoyin / Lin Zhaoyu, Chen Huifang. - Hong Kong : Guangjiao Jing Chubanshe, . - 379 p.
Descritores: Artes do espectáculo | Documentação | China
Cota: 782(01) CHI LIN|FO
[355038]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (46) / Yan Changke. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 220 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: C27-032|FO
[355039]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (47) / Yan Changke. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 220 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: C27-033|FO
[355088]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Yanjiu Shumu Tiyao / Guo Hancheng. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 481 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(01) CHI GUO|FO
[356733]  Show Record 

Xiaoshuo Xiqu Yanjiu (Diyi Ji) / Li Fengmao. - Taibei : Lianjing Chuban Shiye Gongsi, . - 376 p.
Descritores: Teatro | História | Literatura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356734]  Show Record 

Xiaoshuo Xiqu Yanjiu (Disan Ji) / Chen Wanyi. - Taibei : Lianjing Chuban Shiye Gongsi, . - 262 p.
Descritores: Teatro | História | Taiwan | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356741]  Show Record 

Xiaoshuo Xiqu Yanjiu / Chen Wanyi. - Taibei : Lianjing Chuban Shiye Gongsi, . - 365 p.
Descritores: Teatro | História | Literatura | Taiwan | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356796]  Show Record 
Zhongguo Xiqu Yanjiu Shumu Tiyao / pref. Guo Hancheng. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 481 p.
Descritores: História | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356824]  Show Record 

Xiqu Yanjiu / Guo Hancheng. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 390 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356825]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (2) / Zhang Geng. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 349 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356826]  Show Record 

Xiqu Yanjiu / Guo Hancheng. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 273 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356827]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (5) / Guo Hancheng. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 288 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356828]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (14) / Zhang Geng. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 263 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356829]  Show Record 
Xiqu Yanjiu (17). - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 303 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356892]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (1) / Guo Hancheng. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 390 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356893]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (2) / Zhang Geng. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 349 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356894]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (3) / Guo Hancheng. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 328 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356895]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (4) / Guo Hancheng. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 273 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356896]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (5) / Guo Hancheng. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 288 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356897]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (6) / Guo Hancheng. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 306 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356898]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (7) / Guo Hancheng. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 330 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356899]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (8) / Guo Hancheng. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 284 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356900]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (9) / Guo Hancheng. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 290 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356901]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (10) / Zhang Geng. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 232 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356903]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (12) / Xia Xieshi. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 256 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356904]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (13) / Xia Chun. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 258 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356905]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (14) / Zhang Geng. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 262 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356906]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (15) / Shen Yao. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 258 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356907]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (16) / Chen Yiliang. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 257 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356908]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (17) / Zhang Geng. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 303 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356909]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (18) / Shen Yao. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 287 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356910]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (19) / Liu Yanjun. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 280 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356911]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (20) / Liu Yanjun. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 302 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356912]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (30) / Liu Yanjun. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 226 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356913]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (46) / Yan Changke. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 220 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356914]  Show Record 

Xiqu Yanjiu (47) / Yan Changke. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 220 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356948]  Show Record 

Gudian Xiqu Yanjiu Lunji / Chen Zhixian. - Hong Kong : Hong Zhi Shudian, . - 190 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[355047]  Show Record 
Sociedade de Ópera Tradicional Chinesa
Zhonghua Xiqu (11) / Sociedade de Ópera Tradicional Chinesa. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chunbanshe, . - 331 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: C27-041|FO
[356890]  Show Record 
Instituto de Objectos Culturais Teatrais da Universidade Normal de Shanxi
Zhonghua Xiqu (11) / Instituto de Objectos Culturais Teatrais da Universidade Normal de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chunbanshe, . - 331 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357082]  Show Record 
Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi
Shanxi Difang Xiqu Huibian (11) / Gabinete de Estudo de Trabalhos Teatrais do Departamento Cultural da Província de Shanxi. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 663 p.
Descritores: Teatro | Ópera | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO

php shell shell indir alfa shell indir bypass shell indir