Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 08 | 15 ms
[354690]  Show Record 
Mei Lanfang Yanchu Juben Xuanji. - Beijing : Yishu Chubanshe, . - 357 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI MEI|FO
[357037]  Show Record 
Mei Lanfang Yanchu Juben Xuanji. - Beijing : Yishu Chubanshe, . - 357 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356953]  Show Record 

Beijingshi Diyijie Xiqu Guanmo Yanchu Juben Xuanji / Cheng Jiazhe. - Beijing : Beijing Dazhong Chubanshe, . - 267 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357021]  Show Record 

Xiao Changhua Yanchu Juben Xuanji / Xiao Changhua. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 346 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357039]  Show Record 
Hao Shouchen Yanchu Juben Xuanji. - Beijing : Beijing Chubanshe, . - 310 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357207]  Show Record 
Associação de Dramaturgos da China
Zhou Xinfang Yanchu Juben Xuanji (Shang). - Beijing : Yishu Chubanshe, . - 2 v.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357208]  Show Record 
Associação de Dramaturgos da China
Zhou Xinfang Yanchu Juben Xuanji (Xia) / Associação de Dramaturgos da China. - Beijing : Yishu Chubanshe, . - 2 v.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[341070]  Show Record 

Mei Lanfang Biaoyan Yishu Tuying = Fotografias de arte de Mei Lanfang / prefácio de Liu Zhanwen. - Beijing : Edições Línguas Estrangeiras, . - 148 p.
Descritores: Artes | China
Cota: 792 CHI MEI|FO

123movies