Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 06 | 15 ms
[365064]  Show Record 

Liu Yan, Yang Yan / Ruo Si. - Beijing : Edições da China, . - 69 p.
Descritores: Biografia | China
Cota: 929 CHI LIU|FO
[457878]  Show Record 

[Guangxi Han yu fang yan yan jiu] / [Jianyou Xie]. - [Nanning : Guangxi ren min chu ban she, . - vol. 2 ; 30 cm. - Texto em chinês.
Descritores: Linguística
Cota: 5-1-41-122|BGUC
[341068]  Show Record 

Yang Liu Qing Banhua = As gravuras de Yang Liu Qing / ed. Pan Yuanshi, Wang Lixia. - Taibei : Editora Leão, . - 158 p.
Descritores: Gravura | China
Cota: 76 CHI PAN|FO
[360437]  Show Record 

Yan Yang Tian / Hao Ran. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 156 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-34(084.11) CHI HAO|FO
[415968]  Show Record 

Yan Yang Lou / Li Huiliang. - Beijing : Companhia Audiovisual de Cinematográfica de Beijing, . - 1 VCD
Descritores: Ópera | China
Cota: 808-VCD|FO
[426230]  Show Record 

Yan Yang Lou / Li Huiliang. - Beijing : Companhia Audiovisual de Cinematográfica de Beijing, . - 1 VCD
Descritores: Ópera | China
Cota: 808-VCD|FO

123movies