Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 02 | 45 ms
[354848]  Show Record 

Xiju Zongheng Tan / Yu Dagang. - Taibei : Wen Xing Shudian, . - 246 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 792.01 CHI YU|FO
[354840]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi / Meng Yao. - Taibei : Wen Xing Shudian, . - 247 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI MEN|FO

123movies