Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 05 | 42 ms
[356724]  Show Record 
Lun Zhongguo Xiju Piping / Wang Jisi... [et al.]. - Jinan : Qilu Shushe, . - 424 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[354537]  Show Record 
Riben Yanjiu Wen Xin diao Long Lunwen Ji. - Jinan : Qilu Shushe, . - 308 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82.09 CHI LIU|FO
[354539]  Show Record 

Wen Xin Diao Long Xuekan / Yuanhua Wang. - Jinan : Qilu Shushe, . - 417 p.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82.09 CHI WAN|FO
[354554]  Show Record 

Wen Xin Diao Long, Lun Wen Xuan / Fu Zhi, Tu Guangshe. - Jinan : Qilu Shushe, . - 2 v.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82.09 CHI FU|FO
[356944]  Show Record 

Zhongguo Gudian Xiqu Xu Fa Huibian / Cai Yi. - Jinan : Qilu Shushe, . - 4 v.
Descritores: Literatura | História | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO

123movies