Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 08 | 44 ms
[354321]  Show Record 

Hebei Bangzi Huibian Di Shiwu Ji / Li Jihong. - Tianjin : Baihua Wenyi Chubanshe, . - 180 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI LI|FO
[354322]  Show Record 

Hebei Bangzi Huibian Di Ershi Ji / Liu Shengxiang. - Tianjin : Baihua Wenyi Chubanshe, . - 174 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI LIU|FO
[354328]  Show Record 

Hebei Bangzi Huibian Di shijiu Ji / Liu Hongshan. - Tianjin : Baihua Wenyi Chubanshe, . - 171 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI LIU|FO
[354631]  Show Record 

Wo De Fuqin Mei Lanfang / Mei Shaowu. - Tianjin : Baihua Wenyi Chubanshe, . - 283 p.
Descritores: Biografia | Artes do espectáculo | China
Cota: 929 CHI MEI|FO
[354416]  Show Record 

Xin Fengxia Huiyilu / Xin Fengxia. - Xin Fengxia : Baihua Wenyi Chubanshe, . - 337 p.
Descritores: Biografia | Artes do espectáculo | China
Cota: 929 CHI XIN|FO
[356993]  Show Record 

Yuan Zaju Lunji (Shang) / Li Xiusheng, Li Zhenyu, Hou Guangfu. - Tianjin : Baihua Wenyi Chubanshe, . - 262 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356994]  Show Record 

Yuan Zaju Lunji (Xia) / Li Xiusheng, Li Zhenyu, Hou Guangfu. - Tianjin : Baihua Wenyi Chubanshe, . - 262 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[355080]  Show Record 

Zhang Zhupo Yu Jin Ping Mei / Wu Gan. - Tianjin : Baihua Wenyi Chubanshe, . - 225 p.
Descritores: Biografia | China
Cota: 929 CHI WU|FO

123movies