Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 02 | 00 ms
[341288]  Show Record 

Chinese perceptions of the jews and judaism : a history of the Youtai / Zhou Xun. - Richmond : Curzon, . - x, 201 p.
Descritores: Judeu | China
Cota: 296(510)/ZHO|FO
[364601]  Show Record 

Zhongguo Fushi Wuqian Nian / Zhou Xun. - Hong Kong : The Comercial Press, . - 256 p.
Descritores: Usos e costumes | Vestuário | China
Cota: 687 CHI ZHO|FO