Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 01 | 01 ms
[340875]  Show Record 
The art of chinese watercolor printing = Zhongguo Shuiyin Banhua / pref. Li Ping Fan, Zhang Ke Rang. - Fujian : Oiga Marie Webb, . - 178 p.
Descritores: Artes | Pintura | China
Cota: 75(510)/ART|FO