Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 01 | 31 ms
[341038]  Show Record 
Huipai Banhua Yishu = Art of Woodcut of the Huizhou School / compil. Zhang Guobiao ; trad. Zhang Zuwu. - [S.l.] : Auhui Publishing House, . - 310 p.
Descritores: Xilogravura | China
Cota: 76(510)/HUI|FO