Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 01 | 16 ms
[341034]  Show Record 

Zhongguo jingju yishu : theatre chinese = A arte da ópera chinesa de Beijing / Zhang Geng and Yu Cong. - Beijing : [s.n.], . - [10], 321 p.
Descritores: Teatro | Biografia | China
Cota: 792 CHI ZHA|FO