Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 01 | 01 ms
[340888]  Show Record 

The art of face painting in Chinese music-drama = Zhongguo Xiqu Lianpu Yishu / Zhang Geng. - Jiangxi : Edições Belas Artes de Jiangxi, . - 170 p.
Descritores: Pintura | Artes do espectáculo | China
Cota: 792(510)/ZHA|FO