Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 03 | 01 ms
[354467]  Show Record 

Fan Zidong Qinqiang Juben Xuan / Fan Zidong. - Xi'an : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 748 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI FAN|FO
[354578]  Show Record 

Qinqiang Yanjiu Lunzhu Xuan / Wang Shaoyou, Fan Zidong, Qi Rushan. - Xi'an : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 185 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI WAN|FO
[370526]  Show Record 

Hu Kou Yuan / Fan Zidong. - Xi'an : Edições do Povo de Shaanxi, . - 12 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 782 CHI FAN|FO

123movies